Výzva na predkladanie cenových ponúk

Poľnohospodárske družstvo Mestečko so sídlom Mestečko 1, 020 52 Mestečko týmto  vyhlasuje verejnú súťaž na výber dodávateľa stavebných prác v zákazke „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy PD Mestečko – prevádzka Dohňany“ financovanej  z vlastných zdrojov a zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, … Čítať ďalej Výzva na predkladanie cenových ponúk