Vznik Poľnohospodárskeho družstva v Mestečku sa spája s rokom 1958. Reliéf územia poľnohospodárskeho družstva je veľmi členitý, horského a podhorského charakteru, ktorý predurčuje výrobnú činnosť družstva. PD hospodári v horskej výrobnej oblasti v nadmorskej výške od 300 do 750 m.

            Základnou úlohou PD je efektívne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v užívaní družstva, pričom stále viac do popredia vystupuje krajinotvorné poslanie hospodárenia na pôde. Pôdny fond je v súčasnosti rozložený v  16-tich katastrálnych územiach. Výroba na ornej pôde je zameraná na produkciu obilnín, repky a krmovín pre živočíšnu výrobu.

Živočíšna výroba v PD Mestečko je už viac rokov zameraná najmä na chov hovädzieho dobytka, oviec a  kôz. Toto zameranie je predurčené polohou nášho PD.

            Chov hovädzieho dobytka je uznaným šľachtiteľským chovom slovenského strakatého dobytka. O dobrých chovateľských výsledkoch svedčia mnohé získané ocenenia počas uplynulých rokov.