Trvalé trávne porasty sú v našich výrobných podmienkach dôležitou plodinou z dôvodu zabezpečenia výroby krmovín pre živočíšnu výrobu. Produkciu z TTP využívame na výrobu sena , senáže a na pasenie hospodárskych zvierat. TTP zaberajú podstatnú časť poľnohospodárskej pôdy družstva. Za účelom zvýšenia produkcie krmovín z TTP plánujeme zúrodňovacie opatrenia na intenzívne využívaných trávnych porastoch formou radikálnej obnovy s využitím nových poznatkov, ktoré sú z hľadiska ekonomického a ekologického vhodnejšie. Stav TTP je osobitne dôležitý aj z dôvodu, že dotvárajú významnú časť životného prostredia v záujmovom území družstva.