Poľnohospodárske družstvo Mestečko so sídlom Mestečko 1, 020 52 Mestečko týmto  vyhlasuje verejnú súťaž na výber dodávateľa stavebných prác v zákazke „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy PD Mestečko – prevádzka Dohňany financovanej  z vlastných zdrojov a zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a zvyšovania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch, špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy PD Mestečko – prevádzka Dohňany“ s kódom NFP310040X400  prijímateľa Poľnohospodárske družstvo  Mestečko so sídlom Mestečko 1. 

Podrobné informácie o predmete a mieste realizácie zákazky, podmienkach verejnej súťaže, spôsobe predkladania a vyhodnotenia cenových ponúk a termínoch realizácie zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch súťaže a v ich prílohách č. 1 až č.5. V súťažných podkladoch sú uvedené všetky nevyhnutné kontaktné dáta k verejnej súťaži a na prípadné otázky Vám odpovieme na mobil kontakt 0918 963 377 resp. e-mail adrese bs5262@gmail.com.

Kompletné súťažné podklady nájdete tu:https://pdmestecko.sk/wp-content/uploads/2021/05/Súťažné-podklady-s-prílohami-č.-1-až-č.-5.zip