Podopatrenie č.:4.,4.2 Prevádzka výroby mliečnych produktov, výzva č. 8/PRV/2015


Ciele a účel projektu:

  • zvyšovanie pridanej hodnoty na produkcií vlastnej živočíšnej výroby

  • zvýšenie kapacity spracovateľskej prevádzky

  • stavebno-technické zhodnotenie existujúceho objektu

  • rozšírenie výrobného programu a zlepšenie kvality výrobkov

  • vytvorenie priaznivých pracovných podmienok pre zamestnancov

  • zvyšovanie produktivity práce

  • udržanie a zvyšovanie zamestnanosti v podniku


Na pracovisku mliečnej výroby je možné absolvovať odbornú prípravu dvoch študentov vo forme odborného výcviku, alebo odbornej praxe v potravinárskych odboroch (stredoškolské odbory zaradené v skupinách odborov 29 Potravinárstvo)


Kontaktná osoba : Sára Jurenková, tel. 0905 494 157, email: sara.jurenkova@pdmestecko.sk


Zmluvy o podpore investície zverejnené v Centrálnom registri projektov:

Prevádzka výroby mliečnych produktov
Prevádzka výroby mliečnych produktov – dodatok č. 1

EDFRV         PRV2014-2020                  MPaRV